Działając jako niezależny pośrednik na rynku ubezpieczeń, reprezentujemy klienta i jego interesy. Aby zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń:

 

  Identyfikujemy i badamy ryzyko występujące w związku z prowadzoną działalnością tj. przeprowadzamy audyt ubezpieczeniowy

• Opracowujemy indywidualny program ubezpieczenia:

  szczegółowo analizujemy i oceniamy ryzyko ubezpieczeniowe,

zbadanie ryzyk  występujących w związku z prowadzoną działalnością, tzw. audyt ubezpieczeniowy zbadanie ryzyk  występujących w związku z prowadzoną działalnością, tzw. audyt ubezpieczeniowy badan   ozbadanie ryzyk  występujących w związku z prowadzoną działalnością, tzw. audyt ubezpieczeniowy 

– opracowujemy program ubezpieczenia na podstawie przeprowadzonej analizy, dostosowany do specyficznych potrzeb Klienta,

– przygotowujemy zapytania ofertowe, w tym opracowujemy części merytoryczne (dotyczące opisu przedmiotu zamówienia) SIWZ,

– doradzamy w procedurach wymaganych ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” prowadzonych w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty  i zawarcia umowy,

– negocjujemy  z ubezpieczycielami w celu osiągnięcia najkorzystniejszych dla Klienta warunków ubezpieczenia,

– analizujemy i oceniamy uzyskane warunki ubezpieczenia wraz rekomendacjami.

 

• Analizujemy kondycję finansową zakładów ubezpieczeń w aspekcie bezpieczeństwa Klienta.

• Pośredniczymy przy zawarciu umów ubezpieczenia, w tym m.in. przygotowaniu dokumentów ubezpieczenia zgodnych wynegocjowanymi warunkami.

• Pomagamy wdrożyć program ubezpieczenia, w tym m.in. przygotowujemy instrukcję i organizujemy szkolenia  dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za tematykę ubezpieczeniową w firmie.

• Prowadzimy bieżącą obsługę zawartych umów, m.in.:

– pośredniczymy w korespondencji z zakładami ubezpieczeń,

– prowadzimy rozliczenia,

– aneksowanieumów w zależności od potrzeb,

– czuwamy nad terminowością opłaty składek,

– odnawiamy wygasające umowy ubezpieczenia.

 

• Pomagamy w gdy pojawi się szkoda:

– zgłaszamy szkody,

– czuwamy nad terminem wypłaty odszkodowania i weryfikujemy jego wysokość,

– w przypadkach spornych przeprowadzamy całą, przewidzianą dla określonego rodzaju ubezpieczeń procedurę odwoławczą,

 

 


Górnośląska Spółka
Brokerska Sp. z .o.o.

Broker Ubezpieczeniowy


44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B,
skr. Pocz. 255
Tel.: (32) 302-05-20
Fax.: (32) 302-05-25
email: gsb@ggu.pl

Jak dojechać?
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.gsb@ggu.pl


Klauzula informacyjna