Charakterystyka wybranych ubezpieczeń:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – obejmują następstwa takich zdarzeń jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego (zakres podstawowy) oraz np. grad, huragan, osuwanie, zapadanie się ziemi, powódź, lawina itp. Przedmiotem ubezpieczenia najczęściej są: budynki, budowle, maszyny i urządzenia, środki obrotowe, mienie pracownicze.

Ubezpieczenia utraty zysku – pokrywają szkody spowodowane przerwą w prowadzeniu działalności w następstwie zaistniałych zdarzeń losowych. Dzięki temu ubezpieczeniu klient ma gwarancję, że w razie szkody uzyska wynik finansowy na działalności gospodarczej podobny do tego gdyby szkody nie było. Ubezpieczenie jest nadbudową do innych ubezpieczeń mienia.

Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku – chronią przed stratami spowodowanymi takimi zdarzeniami jak kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu oraz transporcie, zakres dodatkowo może obejmować straty spowodowane dewastacją/wandalizmem.

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – oparte są na formule tzw. ubezpieczenia od wszystkich ryzyk „all risk" czyli wszystkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące szkodę poza wyraźnie wyłączonymi. Przedmiotem ubezpieczenia jest stacjonarny oraz przenośny sprzęt komputerowy/elektroniczny, ponadto ubezpieczone może być oprogramowanie, zewnętrzne nośniki danych.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – są to ubezpieczenia, których zadaniem jest ochrona przed roszczeniami osób trzecich za następstwa szkód w mieniu lub na osobie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogą być obowiązkowe lub dobrowolne. Najczęściej spotykanymi są: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia, zawodowej (architekta, doradcy podatkowego itd.), lub przewoźnika, spedytora, za produkt, zarządu spółki kapitałowej.

Ubezpieczenia finansowe – do tej grupy można zaliczyć gwarancje ubezpieczeniowe, które najczęściej są związane z koniecznością wniesienia zabezpieczenia w postaci: wadium, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek. Ponadto z ubezpieczeniami finansowymi mamy do czynienia w przypadku kredytu kupieckiego, który polega na odroczonym terminie płatności. Ubezpieczone są m. in. niewypłacalność dłużnika, przewlekła zwłoka.

Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych – obejmują proces budowy lub montażu, zaplecza sprzętu budowlanego oraz odpowiedzialność cywilnąw związku z prowadzoną inwestycją.

Ubezpieczenia komunikacyjne – /OC, Auto-Casco, NNW, Assistance/ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Ubezpieczenie autocasco obejmuje następstwa zdarzeń spowodowanych zderzeniem pojazdów z osobami, przedmiotami, żywioły, kradzież, dewastację. Assistance obejmuje zorganizowanie pomocy w następstwie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń– obejmują następstwa zdarzeń spowodowanych awariami i uszkodzeniami w trakcie ich pracy, postoju, montażu, zdarzenia spowodowane działalnością człowieka (błędy operatora, nieostrożność), objęte mogą zostać następstwa szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego.

Ubezpieczenia kierowane do pracowników – najpopularniejsze w tym zakresie jest grupowe ubezpieczenie na życie obejmujące swym zakresem życie ubezpieczonego oraz szereg świadczeń dodatkowych np. śmierć współmałżonka, śmierć rodziców i teściów, urodzenie dziecka, następstwa nieszczęśliwych wypadków, pobyt w szpitalu, wystąpienie poważnego zachorowania.

Inne specyficzne rodzaje ubezpieczeń:

ubezpieczenie mienia pod ziemią,

  • – ubezpieczenia ładunku w transporcie CARGO,
  • – ubezpieczenia ochrony prawnej,
  • – ubezpieczenie wycofania produktu z rynku,
  • – i inne.


Górnośląska Spółka
Brokerska Sp. z .o.o.

Broker Ubezpieczeniowy


44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B,
skr. Pocz. 255
Tel.: (32) 302-05-20
Fax.: (32) 302-05-25
email: gsb@ggu.pl

Jak dojechać?
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.gsb@ggu.pl


Klauzula informacyjna